ماری آنتوانت به مردم فرانسه گفته بود “اگر نان ندارید، شیرینی بخورید”. آخوند صدیقی می گوید “نان ندارید، روزه بگیرید”

آخوند کاظم صدیقی که یکی از چند امامان جمعه تهران است، در واکنش به بحران شدید اقتصادی در حکومت ایران، که از تحریم های آمریکایی ناشی می شود و کمر رژیم را می شکند، توصیه کرده است که مردم برای رفع این مصیبت روزه بگیرند و مرتبا نمازهای مختلف بخوانند.

گمان کاظم صدیقی آن است که وقتی مردم مرتبا روزه بگیرند، خوراک کمتری مصرف خواهند کرد و کمیابی مایحتاج عمومی کمتر احساس خواهد شد و مردم با این وضع کنار خواهند آمد.

برای کاظم صدیقی، ما توصیه بهتری داریم و راه ساده تری را پیشنهاد می کنیم، زیرا تردید بسیار داریم که با روزه و نماز بتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد.

رژیم اسلامی ایران مرتبا دعا می کند و نماز می خواند و اوضاع اقتصادی کشور روز به روز بدتر می شود.

راه ساده و عملی آن است که رژیم از فتنه گری دست بردارد، در فکر اتم و موشک نباشد، قصد استعمارگری و تسلط بر کشورهای دیگر را نداشته باشد و پول ملت ایران را به سازمان های ترور ندهد.

باور کنید که اگر چنین شود، ایران بهشت برین خواهد شد.

یک دیدگاه

Comments are closed.