مازیار ابراهیمی(زندانی سابق محکوم به اعدام):در جامعه کردستان نیز تکثر سیاسی وجود دارد و یک جریان نماینده مردم نیست