ماموران جاسوسی اسرائیل شش ساعت و نیم وقت داشتند اسناد اتمی ایران را متمرکز ساخته و از انبار بدزدند

چند ماه پس از آن که حدود پانصد کیلو اسناد اتمی ایران و پرونده ها و دیسک هیا کامپوتری آن از شوراباد تهران به اورشلیم آورده شد،  منابع اطلاعاتی اسرائیل جزئیات جالبی را در مورد شیوه انجام این ماموریت افشا کردند.

به گفته آنان، از لحظه ای که ماموران عملیاتی اسرائیل وارد انباری در شورآباد در جنوب تهران شدند که این اسناد و پرونده ها در آن جا نگاهداری می شد، شش ساعت و ۲۹ دقیقه وقت داشتند که ماموریت خود را به انجام برسانند و پیش از آن که ماموران حکومت ایران برسند، آن جا را ترک گویند و خود را به نقطه امن برسانند.

ماموران اسرائیلی می بایست در ظرف این شش ساعت و نیم همه گاوصندوق هایی سنگینی را که پرونده ها در آن ها نگاهداری می شد بشکافند و اسناد را از داخل آن بیرون آورند و سوار خودرویی سازند که بتواند در عین حال که با سرعت از محل دور می شود، سوء ظن ماموران ایرانی را برنیانگیزد.

در این افشاگری، بسیاری از جزئیات پنهان نگاه داشته شده و به ویژه، اسرائیل فاش نمی سازد که این پرونده ها چگونه از تهران خارج شد و به اورشلیم رسید.

در گزارش های آمده است که مقامات اسرائیلی چند روزنامه نگار اسرائیلی و خارجی را به محل نگاهداری این اسناد در اورشلیم آوردند و آن ها را نشان دادند و در مورد شیوه بیرون آوردن اسناد، به افشاگری پرداختند.

شمار زیادی از رسانه های همگانی در جهان و از جمله نیویورک تایمز این گزارش را انتشار دادند.

آشنایان امور می گویند که گرچه همه این اسناد به دوران پیش از برجام مربوط می باشد، و به گفته مقامات آژانس بین المللی انرژی اتم ایران از برجام تخطی نکرده است، ولی همین اسناد قدیمی به خوبی نشان می دهد که رژیم ایران، برخلاف اظهارات علنی رهبران آن، به طور محرمانه برای ساخت بمب هسته ای مشغول تدارکات بوده است و بنابراین نمی توان اطمینان داشت که پس از گذشت دوران تعهد در چارچوب برجام، به این فعالیت باز نگردد.

مقامات اطلاعاتی اسرائیل، مسلما به این پرسش پاسخ نخواهند گفت که در طرح نقشه برای انتقال اسناد از انبار شورآباد به اورشلیم، تا چه حد از همکاری ایرانیان، به ویژه مقامات سازمان انرژی اتمی خود ایران برخوردار بوده اند.

برخی منابع اطلاعات سه ماه پیش به رادیو پیام اسرائیل گفتند که اجرای این ماموریت شگفت انگیز بدون همکاری از داخل آژانس اتمی ایران، محال بوده است. این منابع ارزیابی کردند که ممکن است افرادی در آژانس ایرانی مشغول کار هستند که ساخت بمب اتمی توسط ایران را امری خطرناک برای مصالح کشور می دانند و از این رو با اسرائیل برای خنثی کردن آن همکاری کرده اند.

در گذشته خبری انتشار یافته بود دائر بر این که دانشمند اتمی جوان ایرانی دکتر اردشیر حسین پور استادیار دانشگاه شیراز به شیوه ای مرموز در خانه خود به قتل رسید، زیرا با غنی سازی بیست درصدی اورانیوم مخالفت ورزیده بود.

ولی این احتمال نیز مطرح است که برخی از آشنایان امور اتمی ایران، در ازای دریافت مبالغ کلان، اطلاعات لازم را در اختیار اسرائیل گذاشته بودند.

از قول منابع اطلاعاتی دولت اسرائیل، این خبر در اختیار رسانه ها قرار گرفت که ماموران اسرائیلی شش ساعت و نیم وقت داشتند که با دستگاه های جوشکاری، همه گاوصندوق ها را بشکافند و اسناد را بیرون آورده و از آن جا خارج کنند.

به گفته همین منابع، نخستین کار ماموران اسرائیلی، پیش از رسیدگی به گاو صندوق ها، از کار انداختن سیستم اعلام خطر در آن انبار بوده است.

در گزارش ها آمده بود که مقامات دولتی ایران در بامداد روز بعد متوجه این رسوخ یابی گردیدند و برای شناسایی و بازداشت ماموران اطلاعاتی و افراد کمکی آن ها به تلاش بسیار گسترده ای پرداختند، ولی در این تلاش شکست خوردند و نتوانستند کسی را شناسایی و بازداشت کنند.

یوسی کوهن، رئیس موساد (سرویس اطلاعات خارجی اسرائل) سه ماه پیش گفته بود که حتی نوه های روزنامه نگاران از شیوه واقعی خارج کردن اسناد از ایران آگاه نخواهند شد. و احتمال دارد که آن چه هم که امروز افشاگری شده، فقط نقطه بالای کوه یخ اطلاعاتی باشد.