دیدگاه آقای منشه امیر در گفتگو با آقای شهرام همایون در تلویزیون «کانال یک»