مجلس قصد تصویب یک لایحه ضد اسرائیلی دارد که مفهوم آن محرومیت ایران از مسابقات بین المللی است

کارشناسان امور ورزشی هشدار دادند که تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی که هدف آن محکوم ساختن اسرائیل و ابراز خصومت دوباره با این کشور می باشد، ممکن است موجب محرومیت دائم و رسمی ورزشکاران ایرانی از شرکت در مسابقات بین المللی باشد.

مجلس شورای اسلامی روز گذشته (سه شنبه) دو فوریت طرحی را تصویب کرد که ظاهرا اسرائیل را به خاطر نزاع کنونی با فلسطینیان، یک بار دیگر محکوم دانسته و خواستار ادامه اقدامات خصمانه علیه این کشور شده است.

در بند یازدهم طرح ارائه شده آمده است که از این پس ورزشکاران ایرانی به هیچ عنوانی حق ندارند با ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات بین المللی رویارویی کنند.

فدراسیون های بین المللی ورزش به حکومت ایران هشدار داده اند که اگر به علل سیاسی بخواهد از مسابقه با ورزشکاران یک کشور دیگر سر باز زند، از همه فدراسیون های بین المللی اخراج خواهد شد.

در طرحی که به مجلس ارائه گردیده، به صراحت به این احتمال نیز اشاره شده، ولی در رابطه با آن آمده است: «فدراسیون های ایرانی باید اقدامات مقتضی را جهت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محرومیت های ورزشی بین المللی علیه ورزشکاران ایرانی، به عمل آورد».

این ماده هیچ مفهوم عملی ندارد، زیرا از لحظه ای که مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب برساند، که از این پس ورزشکاران ایرانی حق مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی را ندارند، نتیجه قطعی آن اخراج ایران از فدراسیون های جهانی می باشد.

فدراسیون جهانی جودو حدود هفت ماه پیش کلیه فعالیت های بین المللی ایران در این رشته را به حال تعلیق درآورد. زیرا معلوم شده بود که رژیم ایران صریحا به جودوکار ایرانی دستور داده بود از رقیب خود ببازد، تا در دور بعدی ناچار نشود با یک جودوکار اسرائیلی مسابقه بدهد.

کشتی گیران و دیگر ورزشکاران ایرانی نیز در سال های اخیر دستور داشته اند که به بهانه های مختلف، و از جمله ناراحتی ناگهانی معده، و یا به درد آمدن ماهیچه پا، از رویارویی با رقیب اسرائیلی بپرهیزند و فدراسیون های بین المللی چند بار در این زمینه به رژیم ایران هشدار داده بودند.