رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی، همه چیز را غارت کرده استرژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی، همه چیز را غارت کرده است.