گزارش بابک اسحاقی، گزارشگر تلویزیون ایران اینترنشنال در اسرائیل