محسن رضایی برای جو بایدن شرط گذاشت:  اول عذرخواهی کن بعد!

محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و  دبیر مجمع تشخیص مصلحت حکومت در یادداشتی در اینستاگرام نوشت: رئیس جمهوری جدید آمریکا اول باید از ملت ایران بخاطر تحریم‌های اخیر عذرخواهی کند و سپس خسارت‌های اقتصادی حاصل از تحریم را جبران کند.

پاسدار رضایی افزود: خوشبینی دولت های گذشته نسبت به امریکا و اروپا، بارها به ملت ایران آسیب زده است. سریال چهل ساله سیاست “تحریم و برداشتن تحریم”از سوی دولت های آمریکا و خوش خیالی برخی از دولتمردان ایران طی چهل سال گذشته فرصت های اقتصاد ملی ما را از بین برده است.

او گفت:  دولتی در آمریکا آمده ایران را تحریم کرده و دولت دیگری می آید و آن را در کاغذ برمی دارد.  سریال کاغذی و قهرمان بازی عده ای در ایران و آمریکا با شکست برجام کاملا آشکار شده است.

پاسدار رضایی گفت:  بنابراین از سویی بایدن،   باید در اولین فرصت کلیه تحریم ها را بردارد، از ملت ایران به خاطر اقدامات گذشته عذرخواهی کند، خسارات اقتصادی ناشی از تحریم ها که به ملت ایران وارد شده را جبران کند و از سوی دیگر نباید منتظر برداشتن تحریم ها بمانیم بلکه با استفاده از توانایی های خود و قوی شدن در اقتصاد، فرهنگ و تقویت امنیت در داخل و جبهه مقاومت در منطقه از دیوار نیمه ویران امریکا که در مقابل ملت ایران قرار دارد، بپریم.