محمد مایلی کهن سرمربی پیشین فوتبال ایران از اسرائیل حمایت کرده بود. “بسیج ورزشکاران” علیه او بیانیه داد

گروهی که خود را “بسیج ورزشکاران” می خواند و تا کنون نامی از آن برده نشده، به سخنان یک ورزشکار ارشد ایرانی به شدت حمله کرد که گفته بود ورزشکاران ایرانی نمی توانند از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی طفره روند و اسرائیل، به عنوان کشوری که عضو متساوی الحقوق سازمان ملل است، نباید مورد تحریم قرار گیرد.

یک گروه ناشناس حکومتی به نام “بسیج ورزشکاران، در بیانیه ای با امضای افراد ناشناس نوشت: «محمد مایلی کهن که چنین سخنانی بر زبان رانده، یک مهره سوخته فوتبال است که هر چند وقت، برای خروج از انزوا، و از روی سرخوردگی، چنین سخنانی بر زبان می راند»

محمد مایلی کهن که در گذشته یکی از سران فوتبال ایران بوده و از شهرت و محبوبیت بسیار برخوردار است، در یک همایش ورزشی گفت: «اگر سازمان ملل را قبول داریم، نمی توانیم بگوییم فلان کشور نابود باید گردد».

مایلی کهن بی آن که از اسرائیل به طور مستقیم نام برد افزود: «ما نمی توانیم در دنیای کنونی، تنها زندگی کنیم». او در سخنان خود چند بار از حاضران پرسید که آیا آن ها سازمان ملل را قبول دارند و یا قبول ندارند.

گروه های وابسته به جناح تندرو رژیم این سخنان دوبارۀ مایلی کهن را به شدت مورد نکوهش قرار دادند.

شماری از سرمربیان جودو و کشتی ایران نیز در دو سال اخیر بارها گفته اند که باید سرنوشت ورزش ایران روشن شود و اگر سیاست رژیم آن است که موجودیت اسرائیل را انکار می کند، باید آن را صریحا اعلام دارد.

فدراسیون جهانی فوتبال نیز در ماه های اخیر چند بار از رژیم ایران خواسته است که سیاست خود را مشخص سازد، ولی هربار با پاسخ های کلی و مبهم روبرو گردیده که نشان می دهد، حکومت ایران همچنان قصد گریز دارد.

برخی ورزشکاران ایرانی گفته اند که حکومت جرات ندارد صادقانه سیاست خود را مشخص سازد و از این رو به ورزشکاران ایرانی دستور می دهد که با توسل به بهانه های مختلف از دادن مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی روی بگردانند.

سخنان مایلی کهن در تاکید بر موجودیت اسرائیل، در شبکه های اجتماعی ایرانی با پشتیبانی گرم روبرو شده است