محمد نوری زاد در راه رهایی ملت ایران پیکار می کند، ولی از گرایش های یهود ستیزانه نیز دور نیست

مادر محمد نوری زاد تلاشگر ایرانی که اکنون چندین ماه است به دستور رژیم زندانی شده است، خواستار شد به ستمگری نسبت به فرزند او پایان داده شود و مرتبا او را از این زندان به آن زندان و یا از این بیمارستان به آن بیمارستان نبرند.

محمد نوری زاد، که روزگاری طرفدار رژیم بوده، با تهیه یک رشته گزارش های تصویری، زوایای تاریکی از ناتوانی های رژیم را افشاگری کرد. او بارها به زندان افتاده است.

 

نوری زاد، با آن که در آخرین سخنانش، تاکید کرد که همچنان به مبارزه در راه ملت ایران ادامه خواهد داد، هنگام شکایت از بدرفتاری در زندان، زندانبانان را “ماموران موساد” توصیف کرد که منظور او سرویس امنیت خارجی اسرائیل است. جای بسی شوربختی است که حتی این مبارز حقوق انسانی در ایران، هنوز این چنین دارای گرایش های یهود ستیزانه است. بخشی از سخنان مادر او را می شنویم: