مردم یک شهرک محاصره شده در سوریه، با گرسنگی و فاجعه روبرو هستند

در همان هنگام که حکومت ایران ادعا می کند که در سرکوب گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق به پیروزی نهایی رسیده و پوزۀ این تشکل آدمکش را به خاک مالیده است، جنگ داخلی در سوریه همچنان ادامه دارد و گزارش می رسد که چهارصد هزار نفر از اهالی نگون بخت شهرکی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه با خطر گرسنگی و بیماری در ابعاد گسترده روبرو هستند.

شهرک “غوطه” از چهار سال پیش به تسلط جناح اوپوزیسیون سوریه در آمده و ارتش وفادار به بشار اسد این شهرک و جمعیت نسبتا بزرگ آن را مورد محاصره قرار داده و از رسانده شدن آذوقه به آن جا جلوگیری می کند.

انتشار عکس یک دخترک خردسال از اهالی غوطه که در اثر گرسنگی حان باخته است، دنیا را تکان داد. ولی حکومت ایران که می خواهد به هر قیمت حکومت بشار اسد را از فروپاشی نجات دهد، به این گونه فجایع انسانی اعتنایی نشان نداده است.

در آخرین گزارشی که از جانب سازمان ملل انتشار یافته، آمده است که حدود ۱۲ درصد از کودکان زیر پنج سال در شهرک محاصره شده غوطه از گرسنگی شدید رنج می بردند که سلامت جان آن ها را به طور جدی به خطر انداخته است. همچنین صدها نفر دیگر از ساکنان این شهرک با وضع وخیمی روبرو هستند و باید هرچه زودتر به نجات آن ها شتافت.

جنگ سوریه اکنون بیش از شش سال است ادامه دارد و ارزیابی می شود که حدود نیم میلیون نفر قربانی داشته است.

در حالی که حکومت مرکزی سوریه با یاری گسترده حکومت اسلامی ایران چنین مصیبتی را برای اهالی سوریه به وجود آورده اند، در هفته های اخیر فاش شده که اسرائیل ده ها نفر از کودکان، زنان و بزرگسالان زخمی سوریه را در خاک خود می پذیرد و پس از معالجه سرپایی، آن ها را به داخل سوریه باز می گرداند.

همچنین خبر رسید که گروه های داوطلب اسرائیلی، در میان اهالی مرزی سوریه با اسرائیل آذوقه و مایحتاج عمومی تقسیم می کنند.

اسرائیل، در عین حال که قاطعانه از منافع امنیتی خود در داخل سوریه دفاع می کند، ملت سوریه را دشمن نمی داند، بلکه آنان را همسایگانی تلقی می کند که باید در آینده در صلح و صفا با اسرائیل زندگی کنند تا بتوان آینده درخشانی برای همه ملت های منطقه فراهم آورد.