شعار مرغداران ستم دیده: مرگ بر حجتی سبوس خور
(اشاره به توهین وزیر جهاد کشاورزی دولت روحانی که در پاسخ به اعتراض کشاورز زحمتکش گیلانی گفت: برو سبوس بخور)