مرکز پژوهش های مجلس:  دولت برای جبران کسری بودجه سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ گزارش داد: از مجموع ۹ میلیارددلار  منابع ارزی استفاده شده این صندوق نزدیک به ۷ میلیارد دلار  یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است.

در ادامه گزارش آمده است: « بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۹۸ با اشاره به عدم تحقق ۳۰ درصد منابع مصوب بودجه در سالجاری اعلام کرد: از مجموع حدود ۹ میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) برای جبران کسری بودجه، نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان، با احتساب متوسط نرخ دلار نیما،  (از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی)  تامین شده است».

در گزارش کارشناسی مجلس آمده است در بخش سری بودجه ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی دولت بخاطر پیش برآورد درآمدهای نفتی،  بودجه سال گذشته  با بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده های نفتی، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

بر اساس پیش بینی های کارشناسان، تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه ای در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه شد، این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوزهای قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می شود.

به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸ ،۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است.

در ادامه این گزارش امده است که همزمان برای  جبران کسری بودجه با مجوز ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی شورای سران قوا با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند: ۱- برداشت از صندوق توسعه ملی، ۲ – انتشار اوراق مالی، ۳ – فروش دارایی ها و ۴ . مطابق منابع بند “ج” تبصره ۱ »قانون بودجه ۹۸ ، به میزان ۵٫۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

با این حال، در پایان سال ۱۳۹۸ ،این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه  سال گذشته توانست آن را تنها تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.