مشاور ایرانی اتحادیه اروپا:جهان تغییر رژیم در ایران را پذیرفته و محاکمۀ رهبران رژیم قطعی است

مجید گلپور یکی از مشاوران اتحادیه اروپا بر این باور است که جهان غرب از مرحله چرخش گذشته و تغییر سیاست در قبال رژیم اسلامی را در پیش گرفته اند.

وی همچنین گفت که رهبران جمهوری اسلامی بدون تردید بخاطر جنایاتی که مرتکب شده اند محاکمه خواهند شد.

روز گذشته نمایندگان مجلس ملی فرانسه به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کردند که بر اساس آن این نمایندگان از جانشین دموکراتیک رژیم اسلامی که توسط مردم ایران انتخاب گردد دفاع می کنند.

آگاهان سیاسی این اقدام مجلس ملی فرانسه را بیسابقه دانسته و آن را اقدامی مهم در راستای دفاع و حمایت از خیزش ملی و گسترده ملت ایران بر علیه رژیم ملایان ارزیابی نمودند.

گفتگوی کامل رادیو فرانسه با آقای مجید گلپور در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد: