مشکل بزرگ خاورمیانه را چگونه میتوان حل کرد؟گفتگوی آقای منشه امیر با دکتر جمشید اسدی