معاون وزارت خارجه اسرائیل: با امیرنشین ها برای سرکوب تروریستی حزب الله در خلیج فارس همکاری می‌کنیم

یک مقام ارشد وزارت خارجه اسرائیل فاش ساخت که دولت های امارات عربی و بحرین تصمیم گرفته اند همراه با اسرائیل یک کارزار گسترده سیاسی و امنیتی را علیه فعالیت های تعرضی حزب الله لبنان در منطقه، در پیش گیرند. حزب الله که به عنوان مزدور حکومت ایران در منطقه عمل می کند، در سال های اخیر ماموریت یافته بود که با رخنه یابی در امیرنشین ها، شیعیان آن کشورها را به شورش به هدف برانداختن حکومت های اهل تسنن تحریک کند.

تصمیم سه کشور برای مبارزه با حزب الله، در شرایطی گرفته می شود که در داخل لبنان نیز اعتراض به عملیات تخریبی حزب الله و نقش آن در بحران اقتصادی و مشکلات مالی آن کشور به طور فزاینده ای ادامه دارد و بسیاری از اهالی خواستار محدود ساختن فعالیت های این گروه مزدور ایران در کشور خود هستند.

معاون وزارت خارجه اسرائیل فاش ساخت که در تماس های سیاسی اخیر با امیرنشین ها، همه کشورها اشتیاق زیاد نشان داده اند که فعالیت حزب الله را سرکوب کنند.

از آن جا که اسرائیل، فعالیت حزب الله به ماموریت از جانب رژیم ایران را، یکی از بزرگترین خطرات امنیتی برای خود می داند، سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) اطلاعات بسیار گسترده ای از فعالیت آن در امیرنشین های عرب دارد که میتواند در اخیتار مقامات آن کشورها قرار دهد.

معاون وزارت خارجه اسرائیل در امور راهبردی، یهوشع زرکا به خبرنگاران گفت که فعالیت عمده، برای بریدن بازوی تخریبی حزب الله در امیرنشین ها می باشد که شیعیان افراطی را تعلیم می دهند که به فعالیت های مسلحانه علیه دولت های کنونی در آن کشورها دست بزنند.

آگاهان امور امنیتی می گویند که این همکاری اطلاعاتی، دست کم از دو سال پیش آغاز شده و یکی از انگیزه های سران امارات برای عادی سازی روابط و همکاری با اسرائیل محسوب می شود.

حتی پس از عادی سازی نیز، مقامات حکومت ایران تهدید کرده اند که با کمک حزب الله و گروه های مسلح دیگر، خواهند کوشید از روند عادی سازی جلوگیری کنند.

سازمان تروریستی جهاد اسلامی آزادی فلسطین و حماس از جمله گروه هایی بودند که تهدیدهایی در این زمینه انتشار دادند.

رسانه های حکومت ایران در ماه گذشته نوشتند آن چه که “محور مقاومت ” می نامد خود را برای خنثی کردن همکاری امیرنشین ها با اسرائیل آماده ساخته اند.