مقابله با اقدامات جمهوری‌اسلامی در اسرائیل و حمله به پایگاه های رژیم در سوریه