مقام ارشد پیشین حکومت خودگردان فلسطینی، سرکوب علیه زنان و کودکان را محکوم می داند

رئیس پیشین سرویس امنیتی حکومت خودگردان فلسطینی، تَوفیق طیراوی، حکومت کنونی فلسطینی در غزه و کرانه باختری را متهم ساخت که یک نظام سرکوبگر برپا ساخته اند و به ویژه زنان و کودکان را زیر فشار قرار داده و موجب هراس آن ها می گردند و از زنان و کودکان به عنوان وسیله ای برای پیشبرد هدف های خود استفاده می کنند.

توفیق طیراوی که عضو کمیته اجرایی فتح نیز می باشد، سخنان خود را در بیانیه ای که از سوی دفترش انتشار یافت، بیان کرد. او از کشی در این بیانیه نام نبرد، ولی مسوولان بخش های اطلاعاتی و امنیتی حکومت خودگردان را به برقراری رژیم ترس و وحشت علیه شهروندان فلسطینی، و به ویژه زنان و کودکان متهم ساخت.

حکومت خودگردان دارای چندین سرویس امنیتی و انتظامی در کرانه باختری می باشد که اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارند و به گفته طیراوی می کوشند در میان شهروندان وحشت ایجاد کنند، تا قادر باشند سیاست های روسای حکومت را اجرا کنند.

این نخستین بار است که یک مقام پیشین حکومت خودگردان، این چنین ماهیت سرکوبگر رژیم را مورد انتقادِ آشکار قرار می دهد.