مقام حکومت ایران: تلاش رژیم در راه نابودی اسرائیل و پیروزی سازمان های ترور ادامه خواهد یافت

حسینِ امیرعبداللهیان مشاور ویژه مجلس در امور بین المللی

دستیار ویژه رئیس مجلس ، در دیدار با شماری از نمایندگان گروه های تروریستی فلسطینی و اسلامی به آنان گفت که رژیم ایران هرگز از آرمان خود که همانا نابودی اسرائیل و سپردن این سرزمین به مسلمانان دست برنخواهد داشت و سازمان های تروریستی تحت فرمان رژیم ایران نیز از همین هدف پیروی می کنند.

حسینِ امیرعبداللهیان مشاور ویژه مجلس در امور بین المللی که سمت دبیرکلی کنفرانس بین المللی حمایت از عملیات تروریستی فلسطینی علیه اسرائیل نیز به وی سپرده شده است، در این دیدار از جمله گفت: «پایبندی جمهوری اسلامی ایران به مواضع اصول انقلابی در دفاع از حقوق فلسطینی ها، جهت بازگشت به سرزمین مادری و آزادی قدس جزیی از اهداف و آرمان های محور مقاومت است».

حکومت ایران یک رشته گروه های تروریستی عربی و فلسطینی و اسلامی را به عنوان :محور مقاومت” متحد ساخته تا آن ها را برای اجرای هدف های استعماری و توسعه طلبانه خود در خاورمیانه، به کار گیرد.

رژیم ایران با صرف سالیانه حدود یک میلیارد دلار، می کوشد همه سازمان های ترور را به دور خود گرد آورد و آن ها را در گروهی که نام آن را “جبهه مقاومت” نهاده، مامور اجرای هدف های خود در منطقه و جهان سازد.

در روزهای اخیر یک همایش پرهزینه دیگر توسط حکومت ایران در تهران، برای ابراز حمایت از ترور فلسطینی برگزار شد که افرادی از سازمان های ترور برای بحث علیه موجودیت اسرائیل و به هدف اجرای نقشه های رژیم ایران در منطقه برگزار شد.