ملیحه محمدی(حامی رژیم اسلامی و حماس و عضو فداییان خلق):گروه حماس تروریست نیست