مناظره:تقی رحمانی:عمامه پرانی درست نیست.حکومت سرکوب کند مردم عقب نشینی می کنند.فرج سرکوهی:مردم رژیم را برمی اندازند