مناظره آقای منشه امیر با شهرام همایون:آیا ارتش اسراییل بطور نسبی پاک ترین ارتش جهان است؟