مناظره با منشه امیر در افغان اینترنشنال:منشه امیر:حماس است که در غزه جنایت میکند نه اسراییل