مناظره بین سینا عضدی(عضو نایاک) و عبدالرضا احمدی درباره تظاهرات یهودستیزانه در آمریکاو برخورد پلیس