مناظره جنجالی آقای منشه امیر با حسن اعتمادی:آیا اسرائیل دوست ملت ایران است و خواهان سقوط رژیم؟