مناظره داغ در صدای آمریکا با آقای منشه امیر درباره شرایط جنگ اسراییل با حماس