آقای منشه امیر:دیشب خواب که نه کابوسی دیدم که هرگز تعبیر نخواهد شد…