مناظره در صدای آمریکا میان آقای منشه امیر و علی افشاری درباره شرایط جنگ میان اسراییل و تروریست های حماس