مناظره در صدای آمریکا میان منشه امیر و علی افشاری بر سر نبرد اسراییل با تروریستهای حماس