مناظره شهرام همایون با آقای منشه امیر درباره اسراییل و جنگ با تروریستهای حماس