مهدی خزعلی در مناظره با آقای منشه امیر:اسراییلی ها شیطان هستند و با ظهور مهدی موعود نابود میشوند