مناظره مینا احدی و علی افشاری در صدای آمریکا درباره سیرک انتخابات و کارزار شرمساری