مناظره و گفتگوی هفتگی شهرام همایون با آقای منشه امیر:سیرک انتخابات و نبرد با حماس