منشه امیر:آنچه که تاکنون مردم در ایران رقم زده اند بی نظیر بوده و مردم پیروز خواهند شد