منشه امیر:رژیم اسلامی قطعا فرو خواهد پاشید.اسراییل اقداماتی انجام می دهد که نمیتوان درباره آنها اطلاع رسانی کرد