منشه امیر:سقوط رژیم حتمی است.وکالت به شاهزاده رضا پهلوی قدرتش در گفتگو با جهان را بیشتر میکند