گفتگوی صدای آمریکا با آقای منشه امیر سردبیر رادیو پیام اسرائیل