منشه امیر در جمع معترضان اسراییلی:ملت ایران برای رهایی به حمایت همه کشورها بویژه اسراییل نیاز دارد