منشه امیر در گفتگو با ایران اینترنشنال:فروپاشی دولت کنونی در اورشلیم شگفت انگیز نبود» 

در مصاحبه ای که در بخش خبری “ایران اینترنشنال” انتشار یافت، آقای منشه امیر از جمله گفت که نه فقط فروپاشی دولت کنونی اسرائیل نباید تعجب برانگیز باشد، بلکه این واقعیت که یک سال کامل دوام آورده، خود به یک معجزه شباهت دارد.

آقای امیر گفت  که از هنگام استقلال دوباره اسرائیل در ۷۴ سال پیش، شاید یک یا دو دولت در اسرائیل بوده که بتواند همه چهار سال دوران خدمت خود را تکمیل کند.

اسرائیل در ظرف چهار سال اخیر، دوباره به سوی پنجمین انتخابات زودهنگام پیش می رود.

نسخه کامل این مصاحبه در اختیار کاربران قرار دارد.