منشه امیر در گفت وگو با ایندیپندنت فارسی؛ غنی سازی ۶۰ درصدی در فردو واکنش نیست، بهانه است