گفتگوی صدای آمریکا با آقای منشه امیر، تحلیلگر امور ایران و خاور میانه و سردبیر رادیو پیام اسرائیل