مهدی حاجتی(فعال سیاسی):ایران نه بحران رهبری و نه بحران نیرو برای اداره کشور ندارد مشکل نیروی سیاسی میانی است

مهدی حاجتی از  فعالین سیاسی مخالف رژیم بر این باور است که در حال حاضر ایران برای گذار از رژیم اسلامی نه با بحران رهبری روبروست و نه با بحران نیروهایی که توانایی اداره کشور را پس از سقوط رژیم داشته باشند،به عقیده مهدی حاجتی مشکل در برخی نیروهای سیاسی مخالف رژیم است که او با نام نیروهای سیاسی میانه از آن یاد می‌کند.

مهدی حاجتی می گوید:ما برای تکمیل پروژه براندازی با بحران رهبری ملی مواجه نیستیم، چون وجود دارد؛ با بحران نیروی تکنوکرات اداره کننده مملکت هم مواجه نیستیم چون در داخل و خارج به اندازه اداره چند سرزمین نیروی این چنین داریم. بحران در نیروی سیاسی میانی است، همان نیرویی که قرار است چتری بر نیروی اداره کننده ارکان کشور باشد و از آنها محافظت کند تا کار کارشناسی پیش رود. نیروی میانی یا متفرق است یا تحت آماج دستگاه بی‌اعتبارسازیِ تحت کنترل ج.ا به حاشیه رفته است. میدان‌داری خیابان و ارائه ایده پیروزی و تشکیل سازمان مبارزه(سازماندهی حول ایده و نه هرمی و کلاسیک) و همچنین تشکیل ستاد جنگ(که انقلاب چیزی جز جنگ با رژیم اشغالگر میهن نیست) بر عهده نیروی سیاسی میانی است.

نیروی ناشناس می‌تواند بخش مهمی از این ستاد جنگ باشد اما اول و آخر ما به نیروی سیاسی میانی شناخته شده اما سرسخت و کاربلد محتاجیم. اگر به پیروزی فکر می‌کنیم به این الزامات بپردازیم.

آقای حاجتی در حالی این نقطه نظر را بیان می‌کند که برخی دیگر از فعالان و گروه های سیاسی بر این عقیده هستند که تا یک رهبری و انسجام سیاسی شکل نگیرد نه امکان عبور از رژیم وجود خواهد داشت و نه جهان غرب حاضر به پشتیبانی از خواست همگانی برای حمایت از ملت ایران در برابر رژیم خواهد شد.

در گزارش های دیگر تلاش خواهیم کرد دیدگاه های مختلف در این باره را بازتاب دهیم.