موانع اسراییل برای پاسخ به رژیم چیست؟تحلیل آقای منشه امیر