موضع تهران به نزدیکی عربستان و اسرائیل:تحلیل آقای منشه امیر