مولوی عبدالحمید: اعدام و حذف فیزیکی افراد تبعات بسیار خطرناکی برای کشور دارد

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان برای دومین بار طی سال جاری از اجرای حکم اعدام معترضان از جمله روح الله زم انتقاد کرد و گفت: «اعدام و حذف فیزیکی افراد تبعات بسیار خطرناکی برای کشور دارد».

او افزود «قوانین جزایی از جمله قوانین مربوط به “اعدام” که تبعاتی در پی داشته و سبب نارضایتی‌ها و اعتراضاتی در داخل و خارج شده‌اند، نیاز به تجدیدنظر دارند».

او در تابستان گذشته نیز با انتقاد به انتشار حکم اعدام ۳ نفر از معترضان آبان سال گذشته گفته بود: تا انتقاد نباشد اصلاحی صورت نمی‌گیرد. حکم‌های سنگین اعدام برداشته شوند مگر آنجا که خداوند فرموده و نص آمده است.

مولوی عبدالحمید افزود: اعدام حکم سنگینی است و دنیا از ما انتقاد می‌کند و اثر آن در کاهش ارزش پول ملی نمایان می‌شود. اگر تغییری در سیاست داخلی و خارجی  بوجود بیاید و آزادی قانونی بیشتری به مردم داده شود و مردم بتوانند انتقاد کنند ارزش پول ملی برمی‌گردد.