نابودی حماس تا چه میزان برای اسرائیل ممکن است؟تحلیل آقای منشه امیر