شعارهای مردم: «مرگ بر دیکتاتور» – «دیکتاتور نگاه کن، عزت خدادادیه »