نامه مغرضانه نمایندگان مجلس اسراییل:تحلیل و مناظره