دیدگاه‌های منشه امیر در گفتگو با شهرام همایون؛ تلویزیون «کانال یک»