نتانیاهو از ارائه کیفرخواست علیه سارا نتانیاهو همسر خود ابراز خشم کرد

نخست وزیر اسرائیل نسبت به تصمیم اداره کل دادستانی برای محاکمه همسر او ابراز خشم کرد و گفت که گستاخی و بی اعتنایی به حقایق نیز باید حد و مرزی داشته باشد و این گونه اتهامات به همسر من وارد نیاید و او را به محاکمه نکشانند.

این واکنش پس از آن ابراز شد که دادستان کل اسرائیل کیفرخواست علیه خانم سارا نتانیاهو را علنی ساخت. او به ارتکاب یک رشته تخلفات از مقررات دولتی، پیرامون خانه نخست وزیری در اورشلیم، و همچنین خانه شخصی نتانیاهو در شهرک “کیساریا” متهم است.

اتهام اصلی خانم سارا نتانیاهو آن است که با وجود استخدام یک آشپز دولتی برای خانه نخست وزیری در اورشلیم، وی بارها ناهار یا شام برای خانواده خود و میهمانان را از رستوران های بیرون سفارش داده که هزینه کلی آن یکصد هزار دلار برآورد شده است.

نتانیاهو با دفاع از همسر خود، گفت که سفارش دادن غذاها توسط کارمندان دفتر نخست وزیری انجام گرفته که با مقررات دولتی آشنایی کافی نداشته اند.

نخست وزیر گفت که این ماجرا اسفناک، او را از ادامه مدیریت کشور و پرداختن به مسائل بسیار مهم ملی و مردمی باز نخواهد داشت.